Trustees
  Հոգաբարձական Կազմ


 
 
Ձախէն աջ՝
 
Տիկ. Շաքէ Գիսոյեան (Խորհրդական)
Օրդ. Լենա Գարամինասեան (Խորհրդական)
Տիկ. Լենա Րագուպեան (Խորհրդական)
Տիկ. Մարալ Տէյիրմէնճեան (Տնօրէնուհի)
Օրդ. Փօլին Սաղըրեան (Ատենապետուհի)
Վեր. Սողոմոն Քիլաղպեան (Նախագահ)
Տիկ. Միրա Եարտըմեան (Գանձապահ)
 
 
Բացակայ՝
 
Տիկ. Արլէթ Թէրզեան (Խորհրդական)
Օրդ. Նարինէ Պուլղուրճեան (Խորհրդական)

  Section 1
  961 (1) 442 594          

  info@aechs.com          

  Armenian Evangelical Central High School  Ashrafieh, Beirut, Lebanon          

Français Armenian عربي